vad vi gör

BFHS samlar företag och organisationer som tillhandahåller, utbildar i handhavande av hjärtstartare eller som på annat sätt är involverade i frågor som rör hjärtstartare. 
 

Medlemskap i branschförening uppfattas ofta av kunder som en vilja att vara en seriös och ansvarsfull leverantör genom att följa gällande lagar, regler, riktlinjer och rekommendationer i branschen. 

Som medlem i BFHS har du möjlighet att vara med och påverka branschen, få hjälp med frågor relaterade till hjärtstartare, tillsammans är det lättare att påverka myndigheter och andra organisationer.  
 
  • Verkar för att vi som bransch tar aktivt och gemensamt ansvar för en sund bransch
  • Nätverk och mötesplats
  • Utbildningar relevanta för branschen
  • Möjlighet att påverka branschen
  • Använda varumärket vid marknadsföring

Årsmöte
i samband med årsmöte anordnas en eftermiddagskonferens med information kring aktuella områden och workshops.

Höstmöte
BFHS har som mål att anordna ett höstmöte vartannat år för att samla branschen och disktuera aktuella frågor och driva utvecklingen framåt. Då HLR-rådet håller en kongress 

Utbildningar
BFHS har för sina medlemmar anordnat webkurser i marknadsföring, GDPR och standarden Hjärtsäker zon.


Arbetsgrupper

Arbetsmiljöverket
Gruppen har tillsammans med HLR-rådet och Hjärt-Lungfonden lämnat in en skrivelse inför Arbetmiljöverkets uppdatring av föreskriften Första hjälp och krisstöd, AFS 1999:7.

Moral och etik
Gruppen för moral och etik kan i vissa fall träda in med hjälp av jurist när där företag använder sig av vilseledande marknadsföring, bryter mot konkurrenslagstiftningen eller på annat sätt beter sig klandervärt. Etik och moralgruppen har tagit fram en sida om jämförelsesidor som belyser regelverket kring sådana. 

Försäkring
Försäkringsgruppen arbetar med att ta fram en försäkringslösning för hjärtstartare. Ett första utkast presenterades i samband med årsmötet 2018. Arbetet pågår och ett nytt omarbetat förslag kommer att presenteras under hösten 2019.