därför ska du vara medlem!

BFHS samlar företag och organisationer som tillhandahåller, utbildar i handhavande av hjärtstartare eller som på annat sätt är involverade i frågor som rör hjärtstartare. 
 

Medlemskap i branschförening uppfattas ofta av kunder som en vilja att vara en seriös och ansvarsfull leverantör genom att följa gällande lagar, regler, riktlinjer och rekommendationer i branschen. 

Som medlem i BFHS har du möjlighet att vara med och påverka branschen, få hjälp med frågor relaterade till hjärtstartare, tillsammans är det lättare att påverka myndigheter och andra organisationer.

Medlem i BFHS får:
  • Nätverk och mötesplats
  • Utbildningar relevanta för branschen
  • Möjlighet att påverka branschen
  • Använda varumärket vid marknadsföring
  • Listas som ansvarstagande företag i BFHS medlemsregister


Som medlem i BFHS åtar man sig att:

  • Informera och ge råd om standarden Hjärtsäker zon
  • Utbilda enligt riktlinjer från HLR-rådet
  • Följa gällande lagar och regelverk för hjärtstartare
  • Verka för en sund och ansvarsfull bransch

vad vi gör

Årsmöte
I samband med årsmöte anordnas en eftermiddagskonferens med information kring aktuella områden och workshops.

Höstmöte
BFHS har som mål att anordna ett höstmöte vartannat år för att samla branschen och disktuera aktuella frågor och driva utvecklingen framåt. Då HLR-rådet håller en kongress 

Utbildningar
BFHS har för sina medlemmar anordnat webkurser i marknadsföring, GDPR och standarden Hjärtsäker zon.


Arbetsgrupper

Arbetsmiljöverket
Gruppen har tillsammans med HLR-rådet och Hjärt-Lungfonden lämnat in en skrivelse inför Arbetmiljöverkets uppdatring av föreskriften Första hjälp och krisstöd, AFS 1999:7. Arbetsmiljöverket ska under 2020 påbörja uppdatering av sina föreskrifter. BFHS kommer att vara en av remissinstanserna för föreskriften Första hjälp och krisstöd. 

Moral och etik
Gruppen för moral och etik kan i vissa fall träda in med hjälp av jurist när där företag använder sig av vilseledande marknadsföring, bryter mot konkurrenslagstiftningen eller på annat sätt beter sig klandervärt. Etik och moralgruppen har tagit fram en sida om jämförelsesidor som belyser regelverket kring sådana. 

Försäkring
Försäkringsgruppen arbetar med att ta fram en försäkringslösning för hjärtstartare. Ett första utkast presenterades i samband med årsmötet 2018. Arbetet pågår och ett nytt omarbetat förslag kommer att presenteras under hösten 2019.