lagar och regler

Företagere har en mängd olika lagar och regler att förhålla sig till;  marknadsföringslagen, köplagen, konkurrenslagen osv. Som leverantör av hjärtstartare måste företagare också känna till kraven i Lagen om medicinteknisk utrustning eftersom hjärtstartare klassificeras som medicinteknisk utrustning som det ställs höga krav på gällande tex funktionalitet. 


.

Lagstiftning för medicintekniska produkter


Spårbarhet
Hjärtstartare och annan medicinteknisk utrustning måste vara spårbare, vilket innebär att den ska kunna följas från tillverkande fabrik till slutkund. Det innebär för alla leverantörer i alla led att de måste veta vem de har levererat varje hjärtstartare till. Leverantörer måste enligt lag veta vem som fått vilket serienummer levererat till sig. 

Bruksanvisning
Bruksanvisningen är en del av den fysiska produkten och ska vara på svenska. 

Det ställs också olika krav på beroende på om leverantören är tillverkare, agent för en produkt eller återförsäljare. 

Lagen om medicinteknisk utrustning
Medicintekniska direktivet
Förordning om medicintekniska produkter (MDR)

 

marknadsföringslagen

Lagen (MFL) styr hur näringsidkare får använda reklam och övriga åtgärder för att marknadsförasina produkter. Lagen har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig. Om en näringsidkare bryter mot god marknadsföringssed kan denna förbjudas att fortsätta medmarknadsföringen av Konsumentombudsmannen (KO) eller Marknadsdomstolen (MD.
Marknadsföringslagen ingår som en del av det som kallas marknadsrätten. Andra lagar inom detta område är t.ex prisinformationslagen och produktsäkerhetslagen.

Krav på näringsidkarens marknadsföring
Det du säger måste vara vederhäftigt, det du säger måste med andra ord vara du får med andra ord inte ljuga eller fara med osanning. 
Du får heller inte utelämna något som är av vesäntlig vikt för produkten
Det måste tydligt framgå att det är marknadsföring och vem som är avsändare. 
Marknadsföringen är otillåten om den är vilseledande, inte följer god marknadsföringssed och om den dessutom bedöms ha en negativ påverkan på köparens förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut.Med vilseledande marknadsföringen menas att den innehåller oklar eller oriktig information eller att näringsidkaren har utelämnat väsentlig information.

Förbjudna marknadsföringsmetoder:
Utöver marknadsföringslagen finns en lista med 31 marknadsföringsmetoder som alltid är
förbjudna, en så kallad svart lista. Listan gäller i samtliga EU-länder. Det finns även fler
överträdelser utöver de som nämns i svarta listan.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/
tillkannagivande-2008487-med-anledning-av_sfs-2008-487

Läs mer på Riksdagens hemsida om Marknadsföringslagen.
 

Det här får du inte göra

Använda någon annans bild, logotyp eller text utan lov.
Du får inte påstå något som är vilseledande eller osant. 
Du får tex inte säga att din hjärtstartare är den bästa, marknadsledande mm utan att ha grund för det, tex kunna visa till test, forskning eller liknande.
Du får inte säga att du samarbetar eller har samarbete med någon som du inte har samarbete med. 
Att utelämna vesäntlig information anses som vilseledande. 
Du får inte använda bilder på personer som går att känna igen i markandsföring utan lov.
 

Det här får du göra eller säga

Du får länka till andra sidor. 

Du får använda dina egna bilder. Om bilden föreställer person måste du har godkännande från personen, helst skriftligt. 
För att använda andras bilder ska du ha lov av upphovsmannen, helst skriftligt för att minska risken för senare dispyter. 

Du får säga att du är störst, bäst, minst, snabbast eller något liknande men du måste också kunna styrka det på något sätt, tex en marknadsundersökning, eller annan dokumentation som styrker påståendet. Åter igen, det du säger måste vara vederhäftigt. 

Du får ha jämförelsesidor men de måste vara vederhäftiga och får inte utelämna information. Du måste också tydligt ange vem som är utgivare av jämförelsesidorna. 
Läs mer om jämförelsesidor i nedan dokument: